Nieuws

UITSLAG LEDEN ENQUETE

1. INLEIDING
Als bestuur van KSV Helios zijn we in zomer 2021 gestart met een onderzoek naar de toekomst van de vereniging. Nadat een werkgroep in oktober 2021 een
rapport hierover heeft uitgebracht zijn we daarmee aan de slag gegaan. De werkgroep adviseerde om met name te beginnen om uitdrukkelijk visie, missie en doel
van de vereniging te formuleren.
Waar staat de vereniging voor, wat willen we bereiken en hoe gaan wij de gestelde doelen behalen, zijn de zaken die in het afgelopen jaar voorbij gekomen zijn.
Kortom: hoe zal de vereniging er in de toekomst uitzien, wat is nodig om levensvatbaar te blijven op een manier dat iedereen zich er thuis voelt?


In het kader van dit laatste vonden wij als het bestuur belangrijk de leden te vragen om mee te denken over wat zij van de vereniging vinden. Hun mening, wensen en ideeën maar ook wat zij hierin kunnen bijdragen achten wij essentieel voor de verdere invulling hoe wij in de toekomst onze vereniging willen zien.
Op 11 oktober 2022 is daarom per mail aan de leden waarvan bij de vereniging het emailadres bekend is, een enquête gestuurd. Ook is de mogelijkheid geschapen voor de leden om een papieren versie van deze vragenlijst in te vullen. Dit konden zij aan hun trainer/-ster bekend maken. De tot medio november 2022 opgestuurde of ingeleverde formulieren zijn in deze uitslag meegenomen.

Onderstaand vind je het verslag hiervan. Vanaf deze plaats willen de vele leden bedanken die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Met name bij de vragen waar men iets persoonlijks aan de vragenlijst kon toevoegen (bij de “opmerkingen”) kregen wij aanvullende en belangrijke informatie. De grote betrokkenheid van de leden bij onze vereniging was daarbij heel voelbaar.
We zijn daar heel blij mee en legt tegelijk ook bij ons de plicht op met de verkregen info aan de slag te gaan. Dit alles met het oog op de toekomst.

Tot slot willen we ook Lilian en Rob Steinschuld bedanken die bij het opstellen van deze enquête en het verwerken van alle binnengekomen gegevens een onmisbare schakel is geweest.

Het bestuur van KSV Helios
Januari 2023

2. BEVINDINGEN ENQUÊTE

2.1 SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Deze enquête is ingevuld door 146 leden en dat is 49% van het ledenaantal van KSV Helios. Het is zondermeer een grote respons en dat betekent dat de resultaten representatief zijn voor dat wat onder de leden leeft.
De vragenlijst kon anoniem ingevuld worden maar 71% hebben toch hun naam vermeld.
En 87% van de respondenten gaven aan in welke groep zij trainen. Vooral dit laatste bood de mogelijkheid om op menig vraag nader in te zoomen en zodoende meer info te krijgen.

De antwoorden op de vragen over de trainingen, trainers/-sters en apparatuur laten zien dat de leden hierover meer dan tevreden zijn. Wel komt naar voren dat met name de gewichthef-groep minder tevreden is met een aantal facetten rond hun trainingen evenals de trainings-dagen.
Bij de vraag of er behoefte is aan een groter aanbod komt vooral yoga naar voren. En ook voor een informatiebijeenkomst over een gezonde leefstijl is belangstelling.

Ook met betrekking tot onze sportaccommodatie blijkt er grote tevredenheid te zijn. Maar bij dit hoofdstuk komen wel twee zaken heel duidelijk naar voren.
Op het moment dat twee groepen samen trainen, op de zondagochtend, de dinsdag- en donderdagavond, ontstaan er knelpunten. De sporthal is dan te klein, de muziekkeuze valt niet bij iedere groep in de smaak en ook de ventilatie voldoet niet volgens de leden.
En bij velen wordt de kantine als te krap ervaren en deze biedt niet altijd de mogelijkheid als sociale ontmoetingsplaats.

De contributie kan wat betreft de leden omhoog, zeker wanneer deze gebruikt wordt voor daadwerkelijke verbeteringen aan respectievelijk in het gebouw, voor wat betreft de apparatuur. En er zijn ook leden die daarvoor het trainingsaanbod / -dagen verbeterd willen hebben.
Voor kleine taken en klusjes zijn meerdere personen te vinden, voor bestuurstaken of de job van trainer zijn naast het huidige kader, maar zeer weinig mensen beschikbaar. Het voordeel van deze enquête is dat we van hen nu de namen weten.
Het gebrek aan tijd speelt bij dit alles een grote rol evenals velen zich te oud hiervoor voelen. Dit levert zeker een knelpunt voor de vereniging op, mede omdat 69% van de leden ouder dan 60 jaar is.

Bij de vragen naar eventuele aanvullende wensen kwam een voorkeur specifiek naar voren: een overdekt fietsenrek. Over de huidige wedstrijden bij de gewichtheffers is men tevreden en aan de behoefte aan fitnesswedstrijden is er nauwelijks. Dat laatste geldt ook voor een drankautomaat. Aan andere activiteiten, anders dat tot nu toe, is ook geen echte behoefte.

Van de laatste vraag op deze vragenlijst maakten velen ook gebruik. Niet zozeer om iets toe te voegen maar vooral om hun dank aan de vereniging te laten weten. Ook om hun zorgen maar ook tips en suggesties met ons te delen. Dit was hartverwarmend!

2.2 VRAGEN EN ANTWOORDEN
De vragenlijst bestond uit 44 vragen die onder verdeeld konden worden in vijf rubrieken:
* informatie over de invullers van de enquête (vraag 1 t/m 4)
* trainingen, trainer/sters en apparatuur (vraag 5 t/m 16)
* sportaccommodatie (vraag 17 t/m 29)
* bijdragen van de leden aan de vereniging (vraag 30 t/m 36)
* eventuele aanvullende wensen vanuit de leden. (vraag 37 t/m 44)

De eerste rubriek bestond uit open vragen die, wanneer dat gewenst werd, niet ingevuld hoefden te worden.
Het merendeel van de vragen in de rubrieken twee tot en met vier kon beantwoord worden met de volgende waarderingen:
zeer goed (5) – voldoende (4) – neutraal (3) – onvoldoende (2) – zeer onvoldoende (1).

Tot slot waren verder een aantal vragen met “JA” of “NEE” als mogelijk antwoord. En elke rubriek bood de mogelijkheid om verdere toelichtingen en/of aanvullingen te geven. Hiervan werd vaker gebruik gemaakt en leverde zeer nuttige informatie op.

2.2.1 Informatie over invullers van de enquête
Ingevuld hebben 146 leden van onze vereniging. Dit is 49% van het ledenaantal.
Veruit het merendeel heeft de enquête digitaal ingevuld, er zijn slechts enkele papieren formulieren binnengekomen.
Van hen hebben er 103 hun naam vermeld en 126 hun leeftijd.
Van de leden die hun geslacht hebben aangegeven (130 stuks) waren 58% vrouw en 42% man.
Tot slot 127 personen gaven aan in welke groep zij trainden.

2.2.2 Trainingen, trainers/-sters en apparatuur
In deze rubriek viel op dat de leden zeer tevreden zijn over de trainingen, de trainers respectievelijk trainsters en de beschikbare apparatuur. De gemiddelde score lag daarbij steeds rond de 4,5.
Gelet op deze hoge score is ingezoomd op degenen die minder tevreden waren (de scores van 1 t/m 3) om te achterhalen of daar verder ook bruikbare informatie was te achterhalen.

Uit de antwoorden met betrekking tot “warming up”, “aangeboden oefeningen”, “duur van de trainingen”, tijdstip van de trainingen”, “trainingsdagen” en “variatie trainingsaanbod” blijkt dat er naast het zeer positieve beeld er verenigings- breed geen bijzondere dingen zijn te vermelden. Wel valt op dat twee groepen, de gewichtheffers en de woensdagavond-20 uur-groep, veelvuldig in deze tabellen voorkomen.
Vooral bij de gewichtheffers is op te maken dat er meerdere wensen zijn t.a.v. hun trainingen. En opmerkelijk is dat praktisch alle gewichtheffers niet echt tevreden zijn over hun trainingsdagen.

Wat betreft de mogelijkheid om vaker te kunnen trainen blijkt dat bijna iedereen hiervan op de hoogte is.

Yoga is opvallend aanwezig bij de behoeftes aan groter aanbod. Gelet op het aantal antwoorden lijkt er mogelijk voldoende belangstelling voor een groep.
Wat betreft info-bijeenkomsten blijkt er belangstelling te zijn voor info over gezonde leefstijl. Mogelijk zou een bijeenkomst overwogen kunnen worden.
De andere behoeften blijven echter beperkt maar zouden hier en daar misschien in een groep iets meer aandacht kunnen krijgen.
Bij de score is het goed om aan te geven dat het een score van 1 t/m 5 betreft.
 
warming up   aangeboden oefeningen
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,5
anoniem                3x
woensdag 20 u.    3x
gewichtheffers      2x
zondag 10 u.        1x
   
4,6
anoniem               4x
gewichtheffers      3x
dinsdag 19 u.        1x
woensdag 20 u.    1x
vrijdag 19 u.          1x
 
 
trainer (begeleiding & betrokkenheid)   Cooling-down
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,7
anoniem             3x
gewichtheffers    2x

 
   
4,5
gewichtheffers    4x
anoniem              3x
woensdag 20 u.  1x
zondag 10 u.       1x
 
 
duur van de trainingen   tijdstip trainingen
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,6
anoniem              5x
woensdag 20 u.   2x
gewichtheffers     2x
vrijdag 9.30 u.      1x
   
4,5
anoniem                 6x
gewichtheffers        4x
woensdag 20 u.      3x
maandag avond      2x
vrijdag 19 u.            1x
zaterdag ochtend    1x
trainingsdagen   variatie trainingsaanbod
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,4
gewichtheffers      7x
anoniem                4x
woensdag 20 u.    2x
zondag 10 u.         1x
maandag middag  1x
maandag               1x
   
4,5
anoniem              5x
woensdag 20 u.   3x
gewichtheffers     3x
dinsdag 19 u.      3x
maandag 20 u.    1x
donderdag 19 u.  1x
vrijdag 9.30 u.      1x
vrijdag 19 u.         1x
 
bekendheid mogelijkheid meer dan een keer per week trainen
ja nee
 
97%
 
 
 
3%
 
behoefte aan groter aanbod
aantal antwoorden 38 x      waarvan   anoniem:    3 x
                               vrouw:     21 x
                                man:       14 x
yoga                                              15 x
cardio                                              7 x
bbb                                                  4 x
meer vrije c.q. individuele training   5 x
info bijeenkomst over
gezonde voeding/ leefstijl/afvallen 13 x
Verschillende respondenten hadden behoeften aan meerdere activiteiten.
Yoga en bbb hebben vooral de voorkeur van vrouwen, behoefte aan vrije c.q. individuele training zie je vooral bij mannen.
Bij de andere aspecten is er nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen.
Meditatie, rpm spinning, monkey bars, fysio en tai chi werden als behoeften ook eenmaal vermeld.
Een respondent gaf aan zelf info over voeding etc. te willen geven.
Bij ruimere en meer individuele trainingen kwamen twee personen met het advies om dit m.b.v. een inschrijfmodule of iets dergelijks te doen.

 2.2.3 Sportaccommodatie
Ook op deze vragen laten de leden weten dat zij tevreden zijn alhoewel die tevredenheid iets lager ligt dan bij de vorige paragraaf. Ook hier hebben we gekeken naar de scores 1 t/m 3 om te bekijken of daar nuttige informatie is op te halen.

Kijkend naar de apparatuur blijken de leden zeer tevreden te zijn. En bij de kleine groep die iets minder tevreden is, zijn geen bijzondere aspecten of iets dergelijks te ontdekken.
Bij de diversiteit van de apparatuur zie je dezelfde mate van tevredenheid, alleen bij de anonieme respondenten en de gewichtheffers zien we een hoog aantal in de scores 1 t/m 3.
Sowieso zien we dat vooral de personen die deze scores geven bij de daarop volgende vraag laten weten wat zij missen aan apparatuur.
Op basis van deze antwoorden is geen apparaat in het bijzonder naar voren gekomen. Toch is het interessant om er naar te kijken omdat de respondenten ook tips en ideeën geven. Maar er is ook her en der enige ergernis met betrekking tot de apparatuur te bespeuren.    

De antwoorden met betrekking tot de plankiers van de gewichtheffers leverde geen adequaat beeld op omdat – waarschijnlijk per ongeluk – personen uit de fitnessgroepen hierop gereageerd hebben. En het zijn met name deze leden die aangeven minder tevreden zijn over de kwaliteit van de plankiers.
Over de netheid van de hal kunnen we kort zijn: daar zijn de leden zondermeer tevreden over.

De grootte van onze trainingsruimte is voor velen prima maar kijkend naar de scores 1 t/m 3 valt op dat uit de groepen, die op hetzelfde moment trainen met de gewichtheffers, de signalen komen dat dan de grootte als een knelpunt wordt ervaren. Er komen zelfs suggesties om de groepen te verkleinen!
En op die momenten is uit de reacties ook terug te zien dat het muziekaanbod en de ventilatie tot commentaar leiden. En er is zondermeer een spanningsveld te bespeuren wanneer twee groepen tegelijk sporten.
 
Over de douches zijn de leden eveneens tevreden; inzoomend op de scores 1t/m 3 blijken slechts drie leden een onvoldoende hiervoor te geven.
Wat betreft de veiligheid zijn met name de opmerkingen van belang.  Deze geven aan hoe we de veiligheid, die als hoog ervaren wordt, nog kunnen verbeteren.

De slechtste score in deze enquête geven de leden voor de kantine. Het is wel nog een voldoende maar het leverde wel het grootste aantal opmerkingen. 38% van de leden, en komend uit bijna alle groepen, geven aan dat de ruimte als te krap wordt ervaren. In de reacties van enkele leden blijkt dat zij de kantine nu als de plaats zien waar de leden na afloop bij elkaar moeten kunnen komen om samen een kopje koffie te drinken.

 
gebruiksvriendelijkheid apparatuur   voldoende aanbod (diversiteit)
score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3  
anoniem            2 x
rest                    9 x
(verdeeld over 9 groepen)
   
4,5
anoniem               10 x
gewichtheffen        5 x
woensdag 18 u.     1 x
woensdag 20 u.     1 x
vrijdag 9.30 u.        1 x
vrijdag 19 u.           1 x
 
mis je nog bepaalde apparatuur
aantal antwoorden 22 x          waarvan   vrouw:   5  x
                                  man:    17 x
(moderne) apparaten zijn moeilijk instelbaar (3x)
spinning fietsen (2x)
monkey bars    (2x)
geen beschikbaarheid van de apparaten voor gewichtheffers  (2x).

Verder zijn genoemd:
* triceps apparatuur
* lat pulldown grips
* traplopen
* airbike
* low row en military press met schijven
* andere leg curl.....deze is voor veel dames te zwaar
* fietsen mogen professioneler en graag ook meer cardio
* aparte apparaten beenspieren: de binnenkant en de buitenkant van de benen
* voorkeur om oefeningen met losse gewichten
* pull up voor buik en armen bij gewichtheffen
* meer van dezelfde cardioapparaten (spinning bike en Inner Outer Thigh Attachment).
kwaliteit van de plankiers   netheid van de hal
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
3.8
gewichtheffers     2 x
fitnessers             3 x

Noot: door de gewichtheffers is de vraag beoordeeld met: 4,2
   
4,6
anoniem               3 x
woensdag 18 u.   1 x
woensdag 20 u.   1 x
gewichtheffers     1 x
vrijdag 9.30 u.      1 x
 
grootte van de trainingsruimte   kantine
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,1
anoniem              10 x
gewichtheffers       7 x
dinsdag 19 u.        5 x
donderdag 19 u.    4 x
zondag 10 u.         4 x
woensdag 18 u.     3 x
vrijdag 19  u.          3 x
woensdag 20 u.     1 x
vrijdag 9.30 u.        1 x
   
3,6
anoniem              17 x
vrijdag 19 u.          7 x
gewichtheffers      6 x
dinsdag 19 u.        6 x
woensdag 10 u.    5 x
donderdag 19 u.   5 x
zondag 10 u.         5 x
woensdag 20 u.    3 x
vrijdag 9.30 u.       3 x

 
 
douche ruimtes / kleedlokalen   muziekaanbod
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,2
anoniem               3 x
dinsdag 19 u.       4 x
vrijdag 19 u.         4 x
woensdag 20 u.   3 x
zondag 10 u.        3 x
donderdag 19 u.   2 x
gewichtheffers      1 x
maandag 13.30 u. 1 x
woensdag 18 u.     1 x
woensdag 20 u.     1 x
vrijdag 9.30 u.        1 x
rest                         2 x
   
4,0
anoniem                5 x
gewichtheffers       8 x
dinsdag 19 u.        4 x
zondag 10 u.         4 x
maandag 13.30 u. 3 x
vrijdag 19 u.          3 x
woensdag 20 u.    3 x
donderdag 19 u.   3 x
vrijdag 9.30 u.       2 x
woensdag 18 u.    1 x
woensdag 10 u.    1 x
 
ventilatie   Veiligheid in/rondom gebouw
score gemiddeld score   1 t/m 3   score gemiddeld score   1 t/m 3
 
4,0
anoniem                4 x
dinsdag 19 u.        6 x
zondag 10 u.         5 x
gewichtheffen        5 x
vrijdag 19 u.           5 x
woensdag 20 u.     3 x
maandag 13.30 u.  2 x
vrijdag 9.30 u.        2 x
   
4,5
anoniem               4 x
woensdag 20 u.    3 x
dinsdag 19 u         2 x
vrijdag 19 u.          1 x
maandag 13.30 u. 1 x
gewichtheffen        1 x
 
Opmerkingen m.b.t. sportaccomodatie
aantal antwoorden 38 x        waarvan   vrouw:         13 x
                                man:           22 x
                               anoniem        3 x
grootte van de hal Ruimte (gewichtheffers) is voldoende / perfect  2 x
trainingsruimte is te klein                                    3 x
groepen van max. 15 man i.v.m. grootte hal      3 x
ruimte te klein voor fitness en
gewichtheffen samen                                          4 x
te veel mensen: gevaarlijk en onplezierig           2 x
meer ruimte voor extra apparatuur is essentieel 1 x
wanneer velen aanwezig
ruimte te klein (grondoef.)                                   1x
fitness-apparatuur te dicht bij elkaar                   1 x
weinig ruimte voor spring- en renoefeningen      1 x
kantine kantine is te krap                                                   2 x
gemis om met groep koffie te kunnen drinken      2 x
kantine moderniseren, meer kleur en aankleding 2 x
douche ruimten / kleedlokalen kleedruimte te krap (bij volledige bezetting)          2 x
douches verouderd, nodig nieuwe wanden & deuren1x
muziekaanbod meer opzwepende muziek, meer pit etc.               5 x
rustige muziek voor warming-up & cooling down  1 x
verzoek voor Helios spotify- playlist                      1 x
kwaliteit ontvangst muziek laat te wensen over    1 x
voor mij hoeft geen muziek                                   1 x
ventilatie ventilatie met open ramen en of deur, zorgt in de R- maanden voor koude luchtstromen                                 1 x
in de zomer erg warm in de hal                       2 x
airco (voor verwarmen resp. koelen) is nodig 2 x
verbetering luchtkwaliteit niet overbodig         1 x           
veiligheid rond/in gebouw betere buitenverlichting                                        1 x
camera op parkeerplaats                                      1 x
parkeren is op vrijdagavond lastig (scouting)        1 x
drukte op de parkeerplaats bij wisseling trainingen 1x
geparkeerde vrachtauto’s niet prettig                    1 x
algemeen gebouw mag wat moderner                                    1 x
er is geen ruimte voor groep of individueel gesprek 1x
meer spiegels voor gewichtheffers                         1 x
toegangssysteem aanschaffen – flexibeler trainen mogelijk 1x   
     
 

2.2.3  Bijdragen van de leden aan de vereniging
Op de eerste vraag in deze categorie, of de contributie verhoogd mag worden in het kader van de toekomst van de vereniging en de vernieuwingen die hiervoor noodzakelijk zijn, laten de leden massaal weten dat dit voor hen acceptabel is. Maar uit de opmerkingen blijkt dat dit wel gepaard moet gaan met daadwerkelijke verbeteringen. Niet alleen aan het gebouw of met betrekking tot de apparatuur maar men denkt daarbij eveneens aan meer en/of  verbeterde trainingsmogelijkheden.

Een derde van de respondenten laten weten dat zij graag een bijdrage willen leveren. Men denkt dan in hoofdzaak met klusjes. Voor bestuurswerkzaamheden en/of trainersactiviteiten stelt zich maar een heel klein percentage beschikbaar.
Dat neemt niet weg dat er toch met een aantal mensen hierover gesproken kan worden. En dat beschouwen we als pure winst!    

Het niet kunnen of willen bijdragen wordt vaker geweten een gebrek aan tijd of er wordt verwezen naar leeftijd: men vindt zich te oud en verwijst naar jonge(ere) mensen.
Duidelijk wordt eveneens dat voor korte en/of kleine klussen de animo om iets te doen voor de vereniging een stuk groter is.
Contributieverhoging (ivm toekomst)   Opmerkingen contributie
ja nee   aantal antwoorden: 36
 
133
(98 %)
 
3
(2 %)
  alleen bij verbeteringen etc. etc.   13 x
moet beperkt blijven                      10 x
contributie is nu laag                       5 x
alles wordt duurder, inflatie, etc.      3 x
eerst gebouw verduurzamen           1 x
bij geringe verhoging kan te weinig
verandering gerealiseerd worden    1 x
biedt meer abonnementsvormen aan
(tast wel soc. karakter vereniging aan) 1x
ik wil vaker trainen                             2 x
 
Ik wil graag bijdragen   Ik wil helpen met klusjes
ja nee   ja nee
 
45
(34 %)
 
88
(66 %)

 
   
39
(30 %)
 
 
91
(70 %)
anoniem           8x
reeds helpend 10x
“nieuw”            21x
 
 
Overweegt bestuurslid te worden   Overweegt trainer te worden
Aantal reacties    125 x   Aantal reacties   127 x
Ja:          9X anoniem                     2 x
reeds bestuurslid        2 x
nog geen bestuurslid  5 x
  Ja:         10 x anoniem               2 x
reeds trainer         4 x
nog geen trainer   4 x
 
Opmerkingen m.b.t. bijdragen van de leden aan de vereniging
aantal antwoorden 41 x         waarvan   vrouw:  20 x
                                   man:  19 x
                               anoniem  2 x
ik kan dit alleen maar af en toe doen  8x
nee, gezien mijn leeftijd  6x
ik heb geen tijd  5x
ik doe elders al vrijwilligerswerk  5x
ik ben al vrijwilliger bij Helios  4x
nu niet, mogelijk in de toekomst 3x
geen ja of nee, misschien wel, moet bekijken    x
woon te ver weg, zorg voor kleinkinderen 2x
ouderen hebben hier geen animo voor, de jongeren hebben de ideeën 1x
voer roulatieschema waardoor taken meer verdeeld worden 1x
n.v.t.  3x

2.2.4  Eventuele aanvullende wensen
Met betrekking tot wedstrijden voor fitnessers blijkt dat er vanuit de fitnesshoek nauwelijks belangstelling is. De drankautomaat kan ook niet op heel veel mensen bekoren; uit de gemaakte opmerkingen geven enkelen zelfs de bezwaren aan.
Een overdekt fietsenrek kan vooral bij de fietsende leden op steun rekenen en dat is ook logisch.

Het trainen met leeftijdsgenoten heeft bij 1/3 van de leden de voorkeur; maar 2/3 traint ook graag met andere leeftijdsgenoten. Een aantal van hen zal in de laatste rubriek zelfs aangeven dat variatie in leeftijden juist leuk is.

Zestig procent geeft aan dat er wat hen betreft geen andere activiteiten buiten het trainen nodig zijn. Uit de gemaakte opmerkingen blijkt dat velen wel tevreden zijn met alles wat er gebeurt bij de vereniging, inclusief de huidige activiteiten. We gaan ervan uit dat de reactie van deze groep gelezen moet worden dat er voor hen geen nieuwe c.q. andere activiteiten erbij hoeven te komen.
Huidige wedstrijden gewichtheffers   Behoefte aan wedstrijd voor fitness
score gemiddeld score   1 t/m 3   ja nee
 
4,0
anoniem                     4x
bezoekt wedstrijd niet 8x
aanwezig (geweest)   4x
  9

(7 %)
114

(93 %)
 
 
Opmerkingen m.b.t. wedstrijden
aantal antwoorden 29 x       waarvan   vrouw:         12 x
                               man:           17 x
weet niks van gewichthefwedstrijden, nooit bezocht etc.                                      6 x
geen interesse, te oud, niet nodig, doel is bewegen en niet presteren, vrijheid    6x 
fitnesswedstrijd is stimulans en vergroot motivatie (ook voor ouderen)                4 x
leuk, sta er voor open                                                                                            3 x
onbekendheid met wedstrijden, wedstrijdschema                                                 2 x
alleen wedstrijd wanneer cardio daar ook onderdeel van uitmaakt                       1 x
wedstrijden in sporthal hebben weinig uitstraling, in Oud Zumpelveld wel sfeer   1 x
diversen / niet van toepassing                                                                                6 x
 
 
drankautomaat   Overdekt fietsenrek
ja nee   ja nee
19
(14%)
117
(86%)
  31
(24 %)
99
(76 %)
 
Trainen met leeftijdsgenoten   Andere activiteiten buiten trainen
ja nee   ja nee
45
(34 %)
87
(66 %)
  55
(40,0 %)
81
(60 %)

2.2.5  Toevoegingen van leden op deze enquête
Opvallend is dat op het einde van de enquête velen gebruik maken om iets toe te voegen. Vaak zeer persoonlijke en warme reacties, soms ook terugkomend op c.q. aanvulling gevend op eerder gegeven antwoorden. Zorgen worden gedeeld maar ook de nodige tips komen  voorbij.
Dit alles lezend kan niet anders geconcludeerd worden dat de leden een enorme betrokkenheid bij de vereniging voelen.
 
Toevoegingen van leden op deze enquête
aantal antwoorden 54 x       waarvan   vrouw:     25 x
                               man:        27 x
                           anoniem        2 x
zeer tevreden leden 18x
huidig aanbod van activiteiten buiten de trainingen om, zijn voldoende  8x
dank aan bestuur, trainers en vrijwilligers  5x
belangrijk jongeren werven – zorgen hierover – is Helios wel aantrekkelijk voor hen?   5x
variatie van leeftijd in de groep is juist leuk   3x
blij met deze enquête   3x
drankautomaat niet doen: levert troep op, is duurder   2x
waarom wel aparte damesgroepen en niet voor heren?   2x
bewust adverteren (Troebadoer, Facebook, etc.) om jongeren binnen te halen  2x
wens om na afloop koffie te drinken met de groep  2x
is geïnteresseerd in de toekomstvisie; is daarin ook aandacht voor de vergrijzing?   1x
belangrijk om niet alleen op de winkel te letten, verbouwen moet ook!   1x
indien animo: meer trainingseenheden voor gewichtheffers  1x
gebruik fitnessapparatuur voor gewichtheffers  1x
onze groep is te klein, velen komen niet   1x

Verder waren er ook nog enkele tips die de leden gaven:
* zet de muziek wat harder, dan wordt er minder gepraat
* een fysiotherapeut die vragen over blessures kan beantwoorden
* PA-systeem voor trainer om de verstaanbaarheid bij de grondoefeningen te vergroten
* misschien een coach mogelijk op het gebied van conditie en voeding
* biedt yoga aan als incidentele activiteit
* organiseer als activiteit wandelingen in de winter en op de zomeravonden
 
 


Geplaatst op: 25-01-2023


Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord